Qualietreglement

QualietReglement

Uitgever. De Qualietpass wordt uitgegeven door NV Qualiet (“Uitgever”), Afdeling Qualietpass, met zetel te Strombeek-Beverselaan 120, 1860 Meise, RPR 0422 833 391 Brussel,  F.O.D. Economie Licentienr. A 2719.

Qualietreglement. Elke verkoop en/of levering van goederen en/of diensten door de Uitgever geschiedt geheel en uitsluitend overeenkomstig deze algemene voorwaarden (“Qualietreglement”), dat onverkort wordt aanvaard. Wijzigingen aan dit Qualietreglement worden automatisch van kracht één maand nadat zij bekend werden gemaakt, o.m. door vermelding op de achterzijde van een factuur, een formulier of enig ander document, op de website van de Uitgever, per e-mail, e.d.m.

Deelnemers. Een Deelnemer is een handelaar (“Deelnemer”), natuurlijke of rechtspersoon, die met de toestemming van de Uitgever, Qualietpunten op de Qualietpassen verstrekt aan zijn cliënteel, overeenkomstig het deelnamecontract. De deelnemer bepaalt zelf het aantal Qualietpunten per euro door de klant besteed bedrag. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen verbindt de deelnemer zich ertoe om Qualietpassen onder zijn cliënteel te verdelen en bij elke verkoop en/of levering van goederen/diensten Qualietpunten aan zijn cliënteel te verstrekken. Nadien is opzegging van deze verbintenis en het deelnamecontract door de Deelnemer slechts mogelijk mits aangetekend schrijven en met naleving van de abonnementsformule. De Uitgever behoudt zich het recht om op eender welk moment en zonder opgave van een reden, elke overeenkomst met de Deelnemer te beëindigen met onmiddellijke ingang, o.m. wegens diens inbreuk op een bepaling van dit Qualietreglement, diens inbreuk op een bepaling uit een overeenkomst met de Uitgever, of diens inbreuk op een wettelijke of reglementaire bepaling die volgens de Uitgever de verderzetting van de deelname niet langer mogelijk maakt.

Qualietpuntentegoed (groepsformule). De Deelnemer kan de uitbetaalde aankoopcheques inleveren bij de Uitgever. Deze worden samen met de digitale uitbetalingen gecrediteerd.

Waardebepaling en prijsaanpassingen. De waarde van het Qualietpuntentegoed op een Qualietpass wordt door de Uitgever vastgesteld, onder meer op basis van de beschikbare elektronische gegevens in de database. Eenieder aanvaardt het resultaat van deze vaststelling. Bij vermoeden van fraude, diefstal, e.d.m. en/of indien de Qualietpunten door de Deelnemer die ze heeft verstrekt, niet aan de Uitgever zijn betaald, vindt geen verzilvering plaats, wordt de Qualietpass ingehouden, gedeactiveerd en eventueel een klacht bij de autoriteiten neergelegd. De Uitgever behoudt zich het recht om het bedrag van de Qualietpunten, met name de prijs van de puntenopslag daarover, alsook van de kostenbijdrage automatisch aan te passen aan index- of andere verhogingen, taksen of lasten.

Systeemwijziging. Indien de huidige wijze van verzilvering van dit Qualietspaarsysteem ingrijpend wordt gewijzigd, kan de Qualietpasshouder nog gedurende 2 maanden zijn Qualietpuntentegoed volgens de vorige regels verzilveren.

Aansprakelijkheid. Voor alle promo, installaties en materialen, die de deelnemer van de uitgever in bruikleen heeft ontvangen, is de deelnemer tegenover derden aansprakelijk.

Betaaltermijn. Alle facturen van de Uitgever zijn contant betaalbaar. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest van 1% per begonnen maand aan de Uitgever verschuldigd, evenals een forfaitaire schadevergoeding voor administratie- en incassokosten van 15%, met een minimum van € 50,- per factuur. Alle mogelijke gerechtelijke en andere invorderingskosten zijn volledig ten laste van de Deelnemer. De Deelnemer gaat akkoord met de facturen van de uitgever en zal deze conform betalen, behalve voor facturen waartegen hij binnen 14 dagen na toezending daarvan aangetekend protesteert.

Geschillen en toepasselijk recht. Alleen het  Vredegerecht te Wolvertem, de Rechtbank van koophandel van Brussel en de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel zijn bevoegd. Op dit Qualietreglement, alsook op elke overeenkomst tussen de Deelnemer en de Uitgever is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Gewijzigd: december 2018.

BLIJF op de hoogte!

Ontvang via onze 5 STERREN mail maandelijks nieuws, acties en puntenbonnen van QUALIET en de 5 STERREN zaken in jouw regio.